Hogeschool PXL wil met haar opleidingen, onderzoeken en studentenopdrachten bezig zijn met zaken die er echt toe doen. We willen weten wat belangrijk is voor de mensen rondom ons, jong en oud. Waar ligt u (al dan niet letterlijk) wakker van? Wat moeten wij op onze agenda zetten? Wij horen het graag van u!

Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

Absoluut.

Informatie over geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, woonplaats, opleiding of werksituatie hebben we enkel nodig voor statistische doeleinden. Zo kunnen we het profiel schetsen van een groep mensen die met dezelfde bekommernissen zitten, of kunnen we te weten komen of de bevraagde ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, beroepsactieven en niet- beroepsactieven,… met andere kwesties worstelen. Geen enkel specifiek antwoord op de vragenlijst zal gecommuniceerd worden naar derden of openbaar gemaakt worden behoudens uw expliciete toestemming. Onderzoekers van PXL Research staan in voor de analyse van de resultaten en garanderen de vertrouwelijkheid van uw antwoorden.

Dankzij de persoonsgegevens kunnen de onderzoekers achteraf de winnaars contacteren en controleren of de antwoorden werkelijk van een bepaalde persoon afkomstig zijn en juist geregistreerd werden. Ook in geval van onduidelijke antwoorden kunnen we de respondent contacteren voor verdere toelichting. Dit om misbruik te vermijden en de kwaliteit van het onderzoek te kunnen garanderen.

Het invullen van deze gegevens is echter niet verplicht. Ook indien u deze gegevens niet wenst in te vullen, ontvangen we toch graag uw antwoorden op onze vragen.

Indien u persoons- en contactgegevens invult, kan u aangeven of Hogeschool PXL en/of Het Belang van Limburg deze informatie mag gebruiken om u eventueel in de toekomst te contacteren voor verder onderzoek of studentenopdrachten resp. een interview.

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door Hogeschool PXL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Elfde-Liniestraat 24 (hierna “Hogeschool PXL” genoemd).
 • De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Hogeschool PXL, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Hogeschool PXL, voor te leggen.
 • Deelnemen aan de wedstrijd kan door het volledig invullen van de ‘PXL Zoekt Uit!’-vragenlijst uit Het Belang van Limburg met verschijningsdatum 22 april 2017, op de website www.pxlzoektuit.be of via een papieren versie van de vragenlijst die door medewerkers en studenten van Hogeschool PXL verspreid wordt.
 • De wedstrijd start op vrijdag 21 april om 08.00 en eindigt op vrijdag 5 mei 2017 om 23.59u. Het terugzenden van papieren vragenlijsten per post dient ten laatste te gebeuren op 5 mei 2017, de laatst mogelijke datum voor authentieke inzendingen, naar volgend adres: Hogeschool PXL, t.a.v. PXL Zoekt Uit, Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt.
 • Elke deelnemer mag slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd, hetzij online, hetzij via een papieren versie (Hogeschool PXL of Het Belang van Limburg).
 • De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.
 • De prijs bestaat uit een culinaire lunch voor twee personen in het PXL-restaurant (Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt). In totaal worden er tien winnaars geselecteerd. Het moment van de culinaire lunch wordt in onderling overleg tussen Hogeschool PXL en de winnaar bepaald. De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën worden uitbetaald.
 • Uit alle volledig ingevulde vragenlijsten met ingevulde contactgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum en telefoonnummer) zal de gerechtsdeurwaarder tien deelnemers aanduiden die een culinaire lunch voor twee personen in het PXL-restaurant (Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt) winnen.
 • Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd.
 • Alle kosten gemaakt in het kader van de deelname aan deze wedstrijd (postzegels, internetconnectie, de verplaatsing naar een ‘PXL Zoekt Uit’-locatie…) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen deze kosten door de deelnemer verhaald worden op de organisator.
 • Deelnemers verklaren zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men als winnaar met naam, woonplaats en eventueel met foto in de media wordt bekend gemaakt.
 • Door hun deelname verklaren de deelnemers zich automatisch akkoord met het wedstrijdreglement.
 • Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle beslissingen vanwege Hogeschool PXL zijn zonder verhaal.
 • De informatie en persoonsgegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor gebruik door Hogeschool PXL door middel van verwerking van gegevens. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat aan Het Belang van Limburg kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden mits de deelnemer hiervoor toestemming gegeven heeft.
 • De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.
 • Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
 • De verwerking van de wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor Jan Kerkstoel & vennoten, Raamstraat 12 te Hasselt, wiens beslissingen eensluidend en onbetwistbaar zijn. Dit houdt o.a. in dat het wedstrijdreglement vooraf door de gerechtsdeurwaarder wordt nagekeken en bij hem wordt gedeponeerd. Ook de selectie van de winnaars gebeurt door hem en is daardoor onbetwistbaar en definitief.
 • Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, vooral op technisch vlak, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
 • De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer: - storingen in transmissies via het internet; - slecht functioneren van het internet of gebruikte software; - de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking; - om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.
 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de organisatoren. Elke deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van elke deelnemer.
 • De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd, ingekort of geannuleerd moeten worden wegens overmacht of om redenen buiten zijn wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor om de periode en elke aangekondigde datum aan te passen.

Met dit onderzoek beoogt Hogeschool PXL geen representatieve steekproef van de bevolking te bevragen. De steekproef wordt immers op een selecte manier getrokken. Deze methode is geschikt om een ruw idee te krijgen van de verschillende bekommernissen van de mensen rondom Hogeschool PXL. Dit betekent dat we met de resultaten van dit onderzoek geen uitspraken kunnen doen over een volledige populatie, zoals bv. de Limburgers of de 55-plussers. Wel willen we via zoveel mogelijk kanalen een zo breed mogelijk publiek vragen naar hun grootste bekommernis. Daarom heeft Hogeschool PXL ook andere organisaties gevraagd om haar leden/netwerk op te roepen deel te nemen aan dit onderzoek.

Daarnaast zullen ook studenten en medewerkers van Hogeschool PXL ingezet worden als ambassadeurs van dit onderzoek tijdens PXL Breekt Uit op 25 en 26 april 2017. Tenslotte vragen we aan alle deelnemers van het onderzoek om de vragenlijst te delen via sociale media.

PXL Breekt Uit is een grensverleggend project van Hogeschool PXL. De hogeschool sluit twee dagen per academiejaar de deuren van al haar campussen. Tijdens PXL Breekt Uit trekken alle PXL’ers op pad om te leren van en samen te werken met mensen, partners en organisaties in de buitenwereld.